tel.: +48 74 840 12 52

sklep@bhp-workcenter.pl

Rękawice biologiczne Secol 140g

SECOL - rękawice biologiczne:

* warstwa cieńsza od skóry, odporna jak rękawica;
* łatwy w użyciu - niewielka ilość rozprowadzona na skórze dłoni wysycha w ciągu ok. 2 minut;
* łatwo rozprowadza się na skórze i szybko wysycha;
* utrzymuje się na skórze dłuższy czas (do 4 godzin);
* jest łatwy do usunięcia po pracy przez zmycie wodą;
* doskonale chroni pory skóry;
* w żaden sposób nie ogranicza sprawności manualnej;
* niezbędny przy długotrwałych lub częstych pracach z substancjami organicznymi w przypadku, gdy stosowanie rękawic jest zabronione ze względów bezpieczeństwa lub niewygodne;

Przeznaczenie:
Rękawice biologiczne SECOL są efektem niekonwencjonalnego rozwiązywania problemów przez polskich naukowców. Stworzyliśmy żel, który na ludzkich dłoniach tworzy cienką warstwę stanowiącą skuteczną ochronę przed szkodliwym lub toksycznym działaniem substancji nie zawierających wody bądź alkoholu, takimi jak:

* farb i lakierów oraz ich rozpuszczalników (poza wodą i alkoholami);
* rozpuszczalników organicznych z grupy związków aromatycznych, alifatycznych i ich pochodnych halogenowych (np.: benzen, toluen, ksylen, trójchloroetylen, chlorobenzen),
* benzyny, nafty, olejów, smarów, smoły, paków i innych produktów ropopochodnych
* żywic, utwardzaczy i plastyfikatorów (np. styren),
* estrów i ketonów (octan etylu, metyloetyloketon),
* pyłów brudzących, w tym suchej gleby.

Niektóre z nich powodują tworzenie i wzrost komórek zrogowaciałych (rozpuszczalniki rozpuszczające tłuszcze i przenikające przez skórę: benzyna, nafta, trójchloroetylen, benzen, octan etylu, a także ropa i produkty destylacji węgla) inne wykazują działanie rakotwórcze (żywice, farby, lakiery, smary, oleje, pigmenty, czterochlorek węgla, hydrazyna i dwuchloroetylen).

Wyniki badań laboratoryjnych wykazują na ogromną przewagę SECOLU nad innymi preparatami zagranicznymi, zalecanymi jako ochrona skóry przed rozpuszczalnikami organicznymi. Przesiąkliwość rozpuszczalników przez warstwę SECOLU jest znacznie mniejsza, niż przez inne produkty ochrony rąk.

Rozpuszczalniki organiczne naniesione na warstwę SECOLU nie przesiąkają przez nią aż do wyparowania. Inne wyniki badań laboratoryjnych wykazały, że odporność błony SECOLU na działanie rozpuszczalników organicznych jest zbliżona do odporności rękawic z polialkoholu winylowego, całkowicie odpornych na działanie benzenu, toluenu, trójchloroetylenu i innych. Badanym parametrem była przepuszczalność rozpuszczalników przez SECOL i rękawice ochronne wykonane z innych materiałów.

Certyfikaty:
Żel ochronny do rąk SECOL jest:
* zgodny z kryteriami oceny zgodności pod względem bezpieczeństwa KOW/Z-02/04 "Środki ochrony skóry. Żele i kremy hydrofilowe chroniące przed bezwodnymi rozpuszczalnikami i substancjami organicznymi" oraz normą krajową nr PN 88/Z-08954 dla środków ochrony skóry,
* identyczny ze środkiem ochrony indywidualnej będącym przedmiotem zgodności z Certyfikatem nr 10/2006 z dnia 9 marca 2006 roku wydanego przez CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa posiadający akredytację PCA Nr AC 018 i notyfikację Unii Europejskiej Nr 1437.
* SECOL może być używany w strefach zagrożenia wybuchem 0, 1, 2, 20, 21 i 22, klasyfikowanych wg. normy PN-EN 1127-1:2001 p.6.3. Może być też bezpiecznie stosowany w obecności mediów palnych i wybuchowych, w tym na terenie podziemnych zakładów górniczych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia niebezpieczeństwa wybuchu metanu "a", "b" lub "c
* Żel ochronny SECOL podlega nadzorowi przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, zgodnie z umową Nr CZ 10/2006 z dnia 9 marca 2006 roku. Dopuszczony do oznakowania znakiem B.

Ograniczenia w stosowaniu:
SECOL nie chroni przed substancjami zawierającymi wodę lub alkohol.

 

 

 

 

20,00 zł